fbpx
§ 1. DEFINICJE

 EuroCert – EuroCert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ul. Puławskiej 472, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000408592, posiadająca NIP: 9512352379, REGON 145930258, adres poczty  lektronicznej: biuro@eurocert.pl, numer telefonu: +48 22 390 59 95, będąca administratorem Platformy doPodpisu.pl

Biuro Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną EuroCert, której celem jest kontakt z Użytkownikiem w celu uzgadniania warunków realizacji usługi lub realizacji reklamacji. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne dla Użytkownika pod numerem telefonu: +48 791 001 980 oraz pod adresem poczty elektronicznej e-mail: bok@dopodpisu.pl

Cennik – cennik usług świadczonych za pośrednictwem Platformy doPodpisu.pl dostępny na stronie www.dopodpisu.pl

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokument – dokument elektroniczny, wprowadzony do Platformy doPodpisu.pl przez Podmiot Zlecający w celu złożenia Podpisu Elektronicznego przez wskazane przez niego osoby (Klientów).

Klient – wskazana przez Podmiot Zlecający pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem Linku do Platformy doPodpisu.pl chce wykonać Podpis Elektroniczny na Dokumencie udostępnionym przez Podmiot Zlecający. Klient i jego dane wskazywane są przez Podmiot Zlecający.

Link – link generowany przez Platformę doPodpisu.pl, a następnie udostępniany przez Podmiot Zlecający lub doPodpisu.pl Klientowi; za pomocą Linku Klient zostanie przeniesiony do platformy internetowej należącej do Platformy doPodpisu.pl gdzie będzie mógł podpisać Dokument Podpisem Elektronicznym.

Podmiot Zlecający – użytkownik Platformy doPodpisu.pl , który przeszedł proces Rejestracji, posiada konto na ww. platformie i wskazał Klienta jako osobę podpisującą Dokument lub podmiot, który na podstawie odrębnej umowy zawartej z EuroCert zleca wykonanie usługi Podpisu Elektronicznego i wskazał Klienta jako osobę podpisującą Dokument.

Użytkownik – Klient i Podmiot Zlecający.

Konto – miejsce na Platformie doPodpisu.pl, dostępne dla Użytkownika po zarejestrowaniu w procesie Rejestracji i zalogowaniu, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza, zarządza, wysyła i odbiera dane w strukturze Platformy doPodpisu.pl. Korzystanie z Konta w wersji podstawowej jest darmowe. Dodatkowo płatne są usługi świadczone poprzez Platformę doPodpisu.pl. Konto może występować w różnych wersjach i w zależności od tego posiadać dodatkowe lub uproszczone funkcjonalności.

Platforma doPodpisu.pl– platforma internetowa, dostępna pod adresem internetowym https://platforma.dopodpisu.pl należąca do EuroCert, za pomocą której Podmiot Zlecający i Klient mogą wykonać Podpis Elektroniczny na Dokumencie udostępnionym przez Podmiot Zlecający oraz za pośrednictwem której Podmiot Zlecający/Klient może zawrzeć z EuroCert umowę o świadczenie kwalifikowanych usług zaufania w zakresie Podpisów Elektronicznych.

Podpis Elektroniczny – podpis elektroniczny składany przez Klienta, Podmiot Zlecający, osobę upoważnioną przez Podmiot Zlecający poprzez Link lub PlatformędoPodpisu.pl. Rodzaj Podpisu Elektronicznego zależy od zakupionej przez Podmiot Zlecający usługi, rodzaje Podpisów Elektronicznych dostępne są na stronie www.dopodpisu.pl.

Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Platformy doPodpisu.pl, rodzaje i zakres usług świadczonych poprzez Platformę doPodpisu.pl, warunki świadczenia tych usług, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki EuroCert będącego podmiotem prowadzącym Platformę doPodpisu.pl oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez  Użytkownika elektronicznego formularza znajdującego się na Platformie doPodpisu.pl, poprzez co następuje założenie Konta celem korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Platformy doPodpisu.pl.

Weryfikacja Tożsamości – usługa internetowej weryfikacji tożsamości Użytkownika wykonywana przez Weryfikatora za pomocą wybranych narzędzi (m.in. biometrycznych).

Weryfikator – podmiot, który dokonuje Weryfikacji Tożsamości.

Usługa – usługa świadczona przez EuroCert umożliwiająca Klientowi i Podmiotowi Zlecającemu podpisanie Dokumentu Podpisem Elektronicznym, która to usługa zlecona zostanie przez Podmiot Zlecający, szczegóły Usługi wskazane zostały w § 3 ust. 6 Regulaminu.

eIDAS – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Strona internetowa dostępna pod adresem internetowym https://www.platforma.dopodpisu.pl prowadzona jest przez EuroCert. Strona może być również dostępna z innych adresów internetowych.
 2. Użytkownik może skontaktować się z EuroCert za pośrednictwem:
  1. Numer telefonu +48 791 001 980
  2. e-mail: bok@dopodpisu.pl
  3. listownie na adres: Puławska 472, 02-884 Warszawa.
 3.  Niniejszy Regulamin określa:
  1. Zasady, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy doPodpisu.pl;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pl, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,którym posługuje się EuroCert oraz zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy doPodpisu.pl;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego
 4. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu i powszechnieobowiązujących przepisów prawa, w szczególności zakazane jest umieszczanie na Platformie doPodpisu.pl jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne,pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie, itp.
 5. Użytkownik będący osobą fizyczną akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Za treść Dokumentu odpowiada Podmiot Zlecający, który dodał Dokument na Platformę doPodpisu.pl. Treść Dokumentów nie podlega weryfikacji przez Dokument zostanie udostępniony tym Klientom, które Podmiot Zlecający wskaże jako osoby które mają dokonać Podpisu Elektronicznego na Dokumencie.
 7. Przed umieszczeniem przez Podmiot Zlecający na Platformie pl Dokumentów, które zawierają dane osobowe, Podmiot Zlecający zobowiązany jest do zawarcia z EUROCERT umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie zobowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Bez zawarcia takiej umowy, umieszczenie przez Podmiot Zlecający na Platformie doPodpisu.pl Dokumentów, które zawierają dane osobowe, odbywa się na odpowiedzialność Podmiotu Zlecającego.
 8. EuroCert udostępnia Użytkownikom narzędzia informatyczne, w celu komunikacji między Klientem a Podmiotem Zlecającym, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z Dokumentami przetwarzanymi w ramach Platformy, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników, podmioty reprezentowane przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów. EUROCERT nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie bądź nieważność umów zawieranych przez Klientów i Podmiot Zlecający, które są wynikiem działań bądź zaniechań Klientów lub Podmiotu Zlecającego, w szczególności brak wyboru odpowiedniego rodzaju Podpisu Elektronicznego do formy czynności prawnej w jakiej powinien zostać zawarty Dokument dla osiągnięcia wyrażonych w nim skutków prawnych.
 9. EuroCert nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników, lub innych podmiotów reprezentowanych przez Użytkowników do bycia podmiotem określonych czynności prawnych.
 10. EuroCert ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkodę wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych niniejszym Regulaminem, z wyłączeniem utraconych korzyści. W stosunku do przedsiębiorców odpowiedzialność EuroCert jest ograniczona do szkody wyrządzonej działaniem umyślnym lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
§ 3. ZASADY, RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY doPodpisu.pl
 1. EUROCERT za pośrednictwem Platformy pl świadczy drogą elektroniczną Usługi umożliwiające podpisywanie Podpisem Elektronicznym Dokumentu przez Podmiot Zlecający i wskazanych przez niego Klientów. Klient potwierdzając na Platformie doPodpisu.pl dane przekazane przez Podmiot Zlecający oświadcza, iż są one prawdziwe i ma on prawo się nimi posługiwać.
 2. Na Usługi, o których mowa powyżej składa się usługa Konta, usługa Weryfikacji Tożsamości Klienta i Podmiotu Zlecającego, usługa Podpisu Elektronicznego na Dokumencie.
 3. Weryfikacja Tożsamości jest niezbędna do uzyskania Podpisu Elektronicznego za pośrednictwem Platformy pl. Weryfikacja Tożsamości może przebiegać przy wykorzystaniu systemu biometrycznego.
 4. Weryfikacja Tożsamości może nastąpić za pomocą różnych narzędzi, między innymi w drodze wideo weryfikacji, weryfikacji poprzez dowód osobisty lub paszport, weryfikacji poprzez elektroniczne konto bankowe.
 5. W przypadku zastosowania weryfikacji z użyciem dowodu osobistego lub paszportu, weryfikacja możliwa jest jedynie na podstawie dowodu osobistego lub paszportu wydanego przez kraje należące do Unii Europejskiej lub przez Wielką Brytanię.
 6. W ramach Usługi:
  1. Podmiot Zlecający przekazuje EuroCert Dokument, wskazuje imię, nazwisko, adres e- mail i numer telefonu Klienta i pozostałych osób, które mają podpisać Dokument,wybiera rodzaj Podpisu Elektronicznego dla wszystkich osób go podpisujących, dokonuje opłaty za te podpisy i podpisuje Dokument.
  2. EuroCert generuje Link do Dokumentu na Platformie pl do podpisu dla Klienta i udostępnia go Klientowi bezpośrednio lub przekazuje go Podmiotowi Zlecającemu, który udostępnia go samodzielnie Klientowi,
  3. Klient po kliknięciu w Link może podpisać Dokument Podpisem Elektronicznym posługując się przypisanymi danymi podanymi wcześniej przez Podmiot Zlecający, które Klient potwierdza, a które następnie zostają potwierdzone przez Weryfikatora, na podany numer telefonu Klient otrzyma wiadomość z kodem weryfikacyjnym, Klient po podpisaniu może pobrać podpisany Dokument (pobranie Dokumentu będzie możliwe przez 30 dni od czasu wygenerowania linku).
  4. Podpisany przez Klienta Dokument EuroCert udostępnia Podmiotowi Zlecającemu.
  5. Z Usługi mogą skorzystać tylko osoby wskazane przez Podmiot Zlecający.
  6. W ramach Usługi Klient nie może edytować Dokumentu ani dodawać swojego dokumentu
 7. Podmiot Zlecający ponosi pełne ryzyko związane z prawdziwością oraz poprawnością podanych danych osobowych oraz kontaktowych Klienta wskazanego przez niego do podpisu Dokumentu. Podmiot Zlecający wprowadzając takie dane powinien posiadać zgodę na wykorzystanie ich w Platformie doPodpisu.pl, a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z wprowadzeniem tych danych na Platformę doPodpisu.pl.
 8. Klient którego Podpis Elektroniczny ma zostać naniesiony na Dokumencie, po otrzymaniu linka, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, o ile już wcześnie nie dokonał Rejestracji jako Klient lub Podmiot Zlecający, może dokonać Rejestracji i założyć Po dokonaniu Rejestracji Klient otrzymuje dostęp do Konta i może dokonać Podpisu Elektronicznego Dokumentu, który jest dostępny na Koncie. Wymóg Rejestracji i założenia Konta zachodzi dla osób wskazanych do podpisu przez Podmiot Zlecający (Klientów), w przypadku wybrania przez Podmiot Zlecający Podpisu Elektronicznego dla złożenia którego jest wymagana Rejestracja.
 9. EUROCERT nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie bądź nieważność umów zawieranych przez Klientów i Podmiot Zlecający, które są wynikiem działań bądź zaniechań Klientów lub Podmiotu Zlecającego, w szczególności brak wyboru odpowiedniego rodzaju Podpisu Elektronicznego do formy czynności prawnej w jakiej powinien zostać zawarty Dokument dla osiągnięcia wyrażonych w nim skutków prawnych.
§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM NA PLATFORMIE doPodpisu.pl
 1. W celu prawidłowego korzystania z Platformy niezbędne są co najmniej następujące wymagania techniczne:
  1. System Windows, iOS
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  4. przeglądarka internetowa: Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera lub Safari – w najnowszej wersji, obsługująca technologie cookies,
  5. w przypadku wideoweryfikacji: aplikacja mobilna Nect Wallet do pobrania z https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nect.app.prod, kamera internetowa, mikrofon i głośnik zintegrowane z urządzeniem i dostępnymi dla przeglądarki internetowej, z których korzysta Użytkownik, a także łącze internetowe pozwalające na prowadzenie rozmowy wideo,
  6. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  7. telefon komórkowy z funkcją odbierania wiadomość
  8. Korzystanie z Platformy może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 2. Wielkość jednego Dokumentu dodawanego na Platformie doPodpisu.pl nie może być większa niż 10 Dokument musi mieć jeden z obsługiwanych przez Platformę EuroCert formatów PDF, Word, CSV.
§ 5. ZAWARCIE, ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Z EUROCER
 1. Korzystanie z Platformy pl oznacza akceptację Regulaminu w pełnym zakresie.
 2. Podmiot Zlecający akceptuje Regulamin dokonując zaznaczenia odpowiedniego okna wyboru podczas Rejestracji.
 3. Klient akceptuje Regulamin dokonując zaznaczenia odpowiedniego okna wyboru podczas Rejestracji lub procedury podpisywania Dokumentu bez Rejestracji.
 4. Z chwilą dokonania Rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a EuroCert zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.
 5. W przypadku braku Rejestracji przez Klienta, z chwilą zaakceptowania przez Klienta Regulaminu i potwierdzenia chęci złożenia Podpisu Elektronicznego zostaje zawarta umowa z EuroCert na złożenie Podpisu Elektronicznego na Dokumencie.
 6. W momencie podpisania Dokumentu przez Klienta umowa zawarta pomiędzy Klientem a Platformą doPodpisu.pl, o której mowa w ust. 5, uważana jest za wykonaną i ulega rozwiązaniu.
 7. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako: „Konsument”), który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia (w niniejszym przypadku od momentu Rejestracji lub akceptacji Regulaminu i złożenia Podpisu Elektronicznego bez Rejestracji) bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 8. Prawo odstąpienia, o którym mowa w 7 niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: „Ustawa o prawach konsumenta”) nie przysługuje Konsumentowi w przypadku gdy EUROCERT wykonał wpełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez EUROCERT utraci prawo odstąpienia od umowy.
 9. EUROCERT zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta informuje, iż po wyrażeniu zgody na wykonanie usługi przez EUROCERT i spełnieniu świadczenia w postaci wykonania usługi przez EUROCERT tj. naniesienia na Dokument Podpisu Elektronicznego Użytkownika, Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
 10. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Konsument powinien złożyć EUROCERT jednoznaczne oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej z EUROCERT. Oświadczenie to może zostać złożone na formularzu odstąpienia od umowy, który to formularz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 11. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może przesłać do EUROCERT pocztą elektroniczną na adres e-mail bok@dopodpisu.pl. Konsument może skorzystać z gotowego formularz odstąpienia – kliknij aby wyświetlić.
 12. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy z EUROCERT przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 13. EUROCERT, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta skutecznegooświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 14. Klient/Podmiot Zlecający ma prawo zażądać usunięcia Konta w każdym czasie, a EUROCERT ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto usunąć.
 15. Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć EUROCERT poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres bok@dopodpisu.pl bądź w formie pisemnej na adres EUROCERT podany w § 2 ust. 2 Regulaminu. W żądaniu należy wskazać adres e-mail związany z Kontem.
 16. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z EUROCERT o świadczenie usług określonych w Regulaminie.
 17. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa w 14 powyżej.
 18. Klient/Podmiot Zlecający może także dokonać wypowiedzenia umowy z EUROCERT oświadczenie usług określonych w Regulaminie w każdym czasie, składając w tym zakresie EUROCERT oświadczenie poprzez przesłanie wiadomości e-mail z adresu związanego z Kontem na adres bok@dopodpisu.pl bądź w formie pisemnej na adres EUROCERT podany w 2 ust. 2 Regulaminu, podając swój e-mail identyczny z tym, z jakim jest związane Konto. Wypowiedzenie to, jest skuteczne z chwilą doręczenia do EUROCERT. EUROCERT usuwa Konto niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a w przypadku wypowiedzenia w formie pisemnej – po potwierdzeniu tego faktu przez kontakt e- mailowy na adres związany z Kontem.
 19. EUROCERT może wypowiedzieć umowę z Klientem/Podmiotem Zlecającym o świadczenie usług określonych w Regulaminie i usunąć Konto, w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub innego dokumentu zamawiającego Usługę, lub naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów, pomimo uprzedniego wezwania przez EUROCERT do zaniechania naruszeń i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.
 20. Usunięcie Konta lub Wypowiedzenie umowy w trybie 14 lub ust. 19 nie zwalnia Podmiotu Zlecającego z uiszczenia należnej opłaty za usługi, które zamówił przed żądaniem usunięcia Konta lub wypowiedzeniem umowy.
 21. Wszystkie zwroty będą następowały tym samym sposobem płatności, którym dana płatność została dokonana przez Użytkownika.
§ 6. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 Aby dokonać Rejestracji należy:

 1. wypełnić formularz rejestracyjny, w którym Użytkownik podaje swoje dane, którymi mogą być w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, obywatelstwo, hasło; w przypadku Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą Użytkownik podaje również dane związane z prowadzoną przez niego działalnością, tj. firmę i formę prawną, adres, NIP;
 2. w przypadku gdy Użytkownik jest osobą prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, Użytkownik podaje również dane związane z tą działalnością, tj. firmę, oznaczenie formy prawnej, NIP,
 3. dokonać weryfikacji numeru telefonu przy uwzględnieniu procedur Platformy pl i weryfikacji adresu email poprzez przesłanie linka aktywacyjnego,
 4. zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru,
 5. w przypadku gdy Użytkownik pragnie otrzymywać od EUROCERT informacje handlowe – wyrazić zgodę na otrzymywanie ww. informacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna Użytkownik dokonując Rejestracji przystępuje do korzystania z Platformy doPodpisu.pl dobrowolnie oraz deklaruje, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dotyczą jego osoby, są pełne i prawdziwe.
 6. Rozpoczęcie lub zakończenie Rejestracji może wymagać dokonania dodatkowej weryfikacji przez Użytkownika w postaci np.: potwierdzenia adresu e-mail, potwierdzenia linkiem aktywacyjnym, potwierdzenia SMS, potwierdzenia kodem walidacji token lub wypełnienie CAPTCHA.
 7. Poprzez dokonanie Rejestracji Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Platformy doPodpisu.pl, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Rejestracja nie jest niezbędna do uzyskania Podpisu Elektronicznego za pośrednictwem Platformy doPodpisu.pl. Platforma doPodpisu.pl umożliwia złożenie niektórych rodzajów Podpisów Elektronicznych bez dokonania Rejestracji przez osoby wybrane do podpisu przez Podmiot Zlecający.
 9. Użytkownik może mieć dostęp do Konta po uprzednim zalogowaniu na Platformie doPodpisu.pl przy użyciu adresu e-mail i hasła podanych w formularzu
 10. Konto może występować w różnych wersjach i w zależności od tego posiadać dodatkowe lub uproszczone funkcjonalności.
 11. Użytkownik zarejestrowany ma prawo zmieniać swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w każdym czasie.
 12. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich zmiany.
 13. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 14. Użytkownik zobowiązany jest zachować w poufności swoje hasło oraz nie udostępniać go osobom W przypadku wystąpienia podejrzenia, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek zmiany hasła i niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie EUROCERT. EUROCERT nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Użytkownika adresu e-mail lub hasła osobom nieuprawnionym.
§ 7. REKLAMACJA
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy pl, a także w przypadku gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez EUROCERT lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację należy składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres bok@dopodpisu.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: e-mail, którym Użytkownik posłużył się przy podpisywaniu Dokumentu, imię, nazwisko, jak również dokładny opis zastrzeżeń i powód zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 3. W przypadku gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika, EUROCERT przed przystąpieniem do rozpatrzenia reklamacji może zwrócić się do Klienta lub Podmiotu Zlecającego składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 4. EUROCERT rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub w terminie 14 dni od daty uzupełnienia przez Klienta lub Podmiot Zlecający niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów. Składając reklamację, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez EUROCERT w formie wiadomości e-mail.
 5. EUROCERT zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez EUROCERT Reklamacje wynikające z niezastosowania się przez Klienta lub Podmiotu Zlecającego do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.
§ 8. PŁATNOŚCI
 1.  Niektóre usługi świadczone przez EUROCERT w ramach Platformy pl mogą być odpłatne.
 2. Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty, przed jej poniesieniem, w formie komunikatu o zamówieniu z obowiązkiem zapłaty wymagającego akceptacji Użytkownika. Cennik usług świadczonych za pośrednictwem Platformy doPodpisu.pl jest dostępny na stronie dopodpisu.pl. Ponadto możliwe są indywidualne wyceny pakietowe usług świadczonych przez EUROCERT.
 3. Wszystkie ceny w Cenniku, o którym mowa w 2 niniejszego paragrafu, podawane mogą być w złotych polskich, euro lub koronach czeskich i są cenami całkowitymi, tzn. zawierają one wszelkie składniki takie jak podatki, w tym podatek VAT.
 4. Po wybraniu rodzaju usługi Podpisu Elektronicznego Użytkownikowi zostaną wyświetlone opcje zapłaty zarówno jednorazowe, wielorazowe jak i możliwość subskrypcji wraz z cenami.
 5. Podmiot Zlecający ma możliwość zapłaty za swój Podpis Elektroniczny oraz za Podpisy Elektroniczne Klientów, które składają podpis na Dokumencie oraz za ich Weryfikację Tożsamości. W przypadku wybrania przez Podmiot Zlecający rodzaju Podpisu Elektronicznego, dla którego nie jest wymagana Rejestracja Klienta, wymaganym może być dokonanie przez Podmiot Zlecający opłaty za Podpis Elektroniczny tej osoby.
 6. W przypadku wybrania Podpisu Elektronicznego, przy złożeniu którego wymagana jest Weryfikacja Tożsamości konieczne może być dokonanie opłaty za tę Weryfikację Tożsamości. Wysokość tej opłaty zostanie wyświetlona Użytkownikowi przed jej poniesieniem.
 7. Każda subskrypcja odnawia się automatycznie po zakończeniu okresu jej pierwotnego obowiązywania. W przypadku chęci rezygnacji z automatycznego przedłużenia subskrypcji Użytkownik ma możliwość wyłączenia subskrypcji w menu Konta.
 8. W przypadku rezygnacji z subskrypcji w czasie jej trwania, lub usunięcia Konta w czasie trwania subskrypcji, Użytkownik nie ma możliwości otrzymania zwrotu całości lub części opłaty za tę subskrypcję. Pomimo rezygnacji Użytkownik może korzystać z subskrybowanej usługi do momentu zakończenia trwania okresu subskrypcji lub wyczerpania limitu podpisów.
 9. Dla realizacji płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, EUROCERT korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W celu dokonania płatności Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową wybranego dostawcy. Przed dokonaniem płatności Użytkownik powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
 10. Użytkownik, otrzyma rachunek lub fakturę w formie elektronicznej przesłanej na podany na Platformie doPodpisu.pl adres e-mail.
§ 9. ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI PRZEZ EUROCERT
 1. Dane osobowe i wizerunek Użytkownika i innych osób, na rzecz których świadczone są usługi, są przetwarzane są przez EUROCERT.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku dostępne są w klauzuli informacyjnej.
§ 10. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na Platformie pl należą do EUROCERT i podlegają ochronie prawnej.
 2. EUROCERT zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na Platformie pl (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Platformie doPodpisu.pl wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Dokumentu dodanego na Platformę doPodpisu.pl.
§ 11. PUBLIKACJA
 1.  Firma EUROCERT ma prawo opublikować nazwę Użytkownika, jego znak towarowy i opis zastosowania usługi na swoich stronach internetowych lub w inny sposób, w tym poprzez publikację na stronach internetowych firm trzecich lub w innych mediach, w celu publicznego udostępnienia informacji o tym, że Użytkownik korzysta z oprogramowania i usług firmy EUROCERT. Użytkownik może jednak wyrazić pisemny sprzeciw wobec takiej publikacji.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1.  W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby EUROCERT.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne właściwe przepisypowszechnie obowiązującego prawa.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu będzie lub okaże się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych jego postanowień.
 4. EUROCERT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie doPodpisu.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany drogą e-mail.
 5. W przypadku gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, ma on prawo wypowiedzieć umowę EUROCERT w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie.
 6. Integralną częścią Regulaminu są:
  1. Klauzula informacyjna;
  2. Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy – kliknij, aby wyświetlić;
 7. Regulamin obowiązuje od 2.11.2023r.
Shopping Cart
Scroll to Top
Call Now Button