fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW „COOKIES’

§ INFORMACJE OGÓLNE

1. Serwis internetowy https://dopodpisu.pl/ prowadzony jest przez EuroCert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-844), przy ul. Puławskiej 474, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408592, NIP: 9512352379, REGON: 145930258
2. Administratorem Danych Osobowych zebranych za pomocą serwisu internetowego https://dopodpisu.pl/ jest EuroCert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie.
3. Za pomocą niniejszego Serwisu zbierane są dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2013r. poz. 1422).
4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
5. Serwis przetwarza jedynie dane osobowe Użytkowników, którzy podali je w sposób dobrowolny zgodnie z celem ich przeznaczenia wskazanym przez Serwis podczas wypełniania stosownych formularzy w Serwisie.
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
a) realizacji usługi/zlecenia tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia/ usługi oraz przez czas niezbędny po jego/jej zakończeniu;
b) wypełnienia procesu reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie
z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora;
c) dochodzenia naszych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw, a także art. 9 ust. 2 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne
do dochodzenia roszczeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń;
d) wypełnienia obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
e) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO): marketingu produktów lub usług własnych, marketingu bezpośredniego, kierowania wszelkiej komunikacji związanej z usługami Administratora, w tym nowych produktów, usług czy funkcjonalności; w tym przypadku dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane te dotyczą.
7. Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem takiego profilu w celu promowania usług Administratora, Partnerów Administratora, informowania o wydarzeniach, promocjach, akcjach organizowanych przez Administratora lub podmioty współpracujące. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora.
8. W celu skorzystania z naszych usług należy w sposób wyraźny wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez naciśnięcie checkboxa z klauzulą zgody na przetwarzania danych osobowych.
9. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych za pomocą formularza rejestracyjnego z lub bez zakładania konta, Serwis nie będzie mógł zrealizować zamówienia użytkownika.
 


§ 2 PRAWA UŻYTKOWNIKA


 
1. Prawo do wycofania zgody
W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, macie Państwo prawo do jej wycofania w każdym momencie. Każdorazowo zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Informujemy, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik może w każdym czasie wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie swojej rezygnacji za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mailowy: biuro@eurocert.pl oraz listownie na adres: EuroCert Sp. z o.o., 02-884 Warszawa, ul. Puławska 474.
2. Prawo dostępu do danych
W każdej chwili możecie Państwo zażądać od Administratora informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas. Celem wykonania swojego prawa, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem biuro@eurocert.pl oraz listownie na adres: EuroCert Sp. z o.o., 02-884 Warszawa, ul. Puławska 474.
3. Prawo do przenoszenia
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody, zawartej z Państwem umowy lub w sposób zautomatyzowany, macie Państwo prawo do żądania uzyskania kopii tych danych w formacie o charakterze ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania. Dotyczy to jedynie danych nam dostarczonych. Macie Państwo prawo do żądania przesłania kopii Państwa danych innemu podmiotowi.
4. Prawo do sprostowania danych
Mamy prawo do przetwarzania jedynie prawidłowych i aktualnych danych osobowych. Dane nieprawidłowe i nieaktualne musimy usunąć lub sprostować. Macie Państwo prawo zgłoszenia żądania poprawienia Państwa danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, oraz do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli macie Państwo konto w witrynie możecie Państwo w każdym czasie edytować swoje dane osobowe podane na stronie.
5. Prawo do usunięcia danych
W każdej chwili możecie Państwo zgłosić żądanie usunięcia swoich danych osobowych przez nas przetwarzanych. Usunięcie Państwa danych osobowych nie będzie jednak możliwe, gdy:
a) nie uregulowaliście Państwo swoich zobowiązań finansowych wobec Administratora,
b) macie Państwo otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane lub zostało zrealizowane tylko częściowo,
c) wiąże nas z Państwem umowa,
d) przepisy prawa nakazują przetrzymywanie Państwa danych osobowych przez określony okres,
e) w przypadku skorzystania z naszych usług zachowany Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.
6. Prawo do ograniczenia
Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:
a) kwestionujecie Państwo prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – ograniczymy przetwarzanie do czasu sprawdzenia prawidłowości danych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem – w tym przypadku ograniczymy przetwarzanie danych osobowych na Państwa żądanie w przypadku Państwa sprzeciwu co do usunięcia danych osobowych,
c) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – ograniczymy przetwarzanie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu.
7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
Macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Prawo to przysługuje Państwu w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
Możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W przypadku złożenia sprzeciwu nie będziemy od tego momentu przetwarzać Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Macie Państwo ponadto prawo do wycofania w każdym momencie swojej zgody na marketing bezpośredni.
8. Skarga do organu nadzorczego
W przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób naruszający przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 


§ 3 FORMULARZ REJESTRACJI DO SERWISU


 
1. Serwis będzie przetwarzał dane osobowe w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracji użytkownika z lub bez zakładania konta znajdującego się na stronie internetowej pod adresem https://dopodpisu.pl.
2. Zbierane dane będą przetwarzane jedynie w celu związanym z rejestracją Konta Klienta, obsługą i realizacją zamówienia dokonywanego za pośrednictwem Serwisu.
3. Przy wypełnianiu formularza niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Serwisu, w przypadku, kiedy Użytkownik nie wyraża na to zgody Serwis nie będzie miał możliwości zrealizowania zamówienia.
4. Podczas wypełniania formularza, Użytkownik podaje w formularzu jedynie niezbędne dane do realizacji zamówienia:
a) imię i nazwisko,
b) adres,
c) nr telefonu,
d) adres e-mail,
e) nazwa firmy,
f) numer NIP.
5. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu;
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze Serwisu;
d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika ze Serwisu.
6. Użytkownik wypełniający formularz może fakultatywnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od EuroCert Sp. z o.o. wiadomości typu newsletter.
7. Wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu newsletter zgodnie z treścią ust. 6, jest całkowicie dobrowolne oraz może zostać odwołane w każdej chwili poprzez przesłanie swojej rezygnacji zgodnie z treścią § 2 ust. 1.
8. W przypadku usługi podpisu elektronicznego online przetwarzamy dodatkowo następujące dane:
a) adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości i inne dane zawarte na dokumentach tożsamości,
b) W przypadku weryfikacji użytkownika przy pomocy bankowości elektronicznej, otrzymujemy również od weryfikatora numer rachunku bankowego tego użytkownika. Uzyskujemy dostęp do tej informacji, jednak jej nie zapisuje i nie wykorzystujemy.
c) W przypadku wideo weryfikacji użytkownika – przetwarzamy również wizerunek użytkownika (nagranie i zdjęcia z wideo weryfikacji).
9. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat od dnia likwidacji konta/rozwiązania umowy w serwisie – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej.
10. W przypadku usługi podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanym certyfikacie, dane przechowywane są przez okres 20 lat zgodnie z ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
11. Po upływie okresu przetwarzania, o ile jest to technicznie możliwe do wykonania oraz gdy właściwe przepisy prawa nie pozwalają lub nie nakazują dalszego przetwarzania Danych osobowych,  Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 


§ 4 FORMULARZ KONTAKTOWY
 


1. Serwis będzie przetwarzał dane osobowe w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem https://dopodpisu.pl/.
2. Zbierane dane będą przetwarzane jedynie w celu związanym z zapisami formularza.
3. Podczas wypełniania formularza, Użytkownik podaje w formularzu jedynie niezbędne dane do realizacji zamówienia:
a) imię i nazwisko,
b) adres,
c) nr telefonu,
d) adres e-mail,
e) nazwa firmy,
f) numer NIP.
4. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze Serwisu;
d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika ze Serwisu.
5. Użytkownik wypełniający formularz może fakultatywnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od EuroCert Sp. z o.o. wiadomości typu newsletter.
6. Wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu newsletter zgodnie z treścią ust. 55, jest całkowicie dobrowolne oraz może zostać odwołane w każdej chwili poprzez przesłanie swojej rezygnacji zgodnie z treścią § 21 ust. 18.
 


§ 5 ODBIORCY DANYCH
 


1. Dane osobowe są udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży, tj.:
a) Autoryzowanym Partnerom EuroCert wyszczególnionym na stronie – https://sklep.eurocert.pl/pl/i/Punkty-Sprzedazy/14;
b) Platforma Shoper (DreamCommerce S.A.) z siedzibą w Krakowie (31-280), ul. Władysława Łokietka 79, NIP: 9452156998;
c) PayPro S.A. – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327 Poznań), NIP: 7792369887;
d) podmiotom działającym na zlecenie Administratora, podwykonawcom współpracującym z nami na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, dostawcom usług i rozwiązań teleinformatycznych, systemów informatycznych, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji naszych akcji marketingowych (w tym wysyłki newslettera), podmiotom doradczym, audytorom, kancelariom prawnym, księgowym, firmom kurierskim, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe), dostawcom usług windykacji, zewnętrznym dostawcom usług identyfikacji tożsamości, firmom zajmującym się ochroną osób i mienia, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (w tym sądom, prokuraturze, policji).
2. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym lub podmiotom wykonującym zadania publiczne w związku z prowadzonym przez te organy postępowaniem i na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe przechowujemy jedynie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).
 


§ 6 POLITYKA COOKIES
 


Pliki cookies – zwane „ciasteczkami”, stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Serwis wykorzystuje pliki typu cookies.
Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu, system wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.
Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy poprzez wyłączenie ich w swojej przeglądarce internetowej, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.
Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
Tworzenia statystyk, w celu ustalenia w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
Serwis informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


 
§7 DANE KONTAKTOWE


 
Możecie Państwo skontaktować się z nami kierując korespondencję na adres e-mail: biuro@eurocert.pl oraz listownie na adres: EuroCert Sp. z o.o., 02-884 Warszawa, ul. Puławska 474.
W celu ułatwienia Państwu nawiązania z nami kontaktu w przedmiocie Państwa danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres iod@eurocert.pl


 
§8 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI


 
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności bądź aktualizacji poszczególnych jej zapisów na tej stronie internetowej.

Shopping Cart
Scroll to Top
Call Now Button